Hem / Kontrollverksamhet / Dopingkontroller

Dopingkontroller

Dopingkontroller är tillsammans med information och utbildning de viktigaste verktygen i idrottsrörelsens antidopingarbete. Dopingkontrollen har en förebyggande, upptäckande och avskräckande roll.

De allra flesta idrottsutövare har accepterat att dopingkontroller behövs och så gott som alla kontroller genomförs därför i god anda. Många idrottsutövare känner att de bidrar till ett gott antidopingarbete genom att lämna prov och är glada att få visa att de är "rena". Om de vill att konkurrenter ska vara rena måste de själva visa vägen genom att lämna prov.

Under denna rubrik kan du hitta information om följande:

Hur går en dopingkontroll till och vem har rätt att testa?

Hur en dopingkontroll går till är noggrant reglerat i WADAs internationella standard för dopingkontroll. Kontrollproceduren är även certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. På detta vis ska kontrollproceduren vara rättssäker och se lika ut, oavsett land. Dopingkontrollerna genomförs av särskilt utbildade och legitimerade dopingkontrollfunktionärer. Läs mer om uppdraget som dopingkontrollfunktionär. 

Vi har tagit fram en folder och en film (4:45 min) som beskriver idrottsutövarens rättigheter och skyldigheter i samband med en dopingkontroll. Det är viktigt att idrottsutövaren känner sig trygg och vet att kontrollen genomförs på rätt sätt. Även ledare och övrig stödpersonal har ett ansvar att se till att dopingkontrollen kan genomföras. 

Foldern beskriver steg för steg hur en dopingkontroll går till. Den finns på både svenska och engelska och kan beställas kostnadsfritt från Antidoping Sverige.

Folder Dopingkontroll - Svenska 

Folder Dopingkontroll - Engelska

Vem kan testas och när?

Alla som utövar idrott och är medlem i en förening ansluten till RF är skyldiga att ställa upp på dopingkontroll. Det gäller även idrottare som inte är medlem, men som deltar i tävling, träningsläger eller annan aktivitet som SF sanktionerar. Även motionärer som tränar i föreningar kopplade till RF måste följa idrottens dopingregler och således låta sig dopingtestas. De fullständiga reglerna finns i Idrottens antidopingreglemente.

Om en idrottsutövare avviker från platsen eller vägrar ställa upp på kontroll, kan resultatet bli fyra års avstängning. Dopingkontrollerna kan ske var och när som helst utan förvarning. De kan ske i samband med tävling, men också under träning eller i hemmet. Dopingkontrollerna genomförs företrädelsevis på elitnivå och i åldersintervallet 18-40 år, men det är inte ovanligt att även andra kategorier kallas till kontroll.

Vid utlandsvistelse kan svenska idrottare bli dopingkontrollerade av det besökta landets antidopingorganisation, under förutsättning att de också antagit världsantidopingkoden. Svenska elitidrottare som tävlar på internationell nivå kan även kontrolleras av funktionärer utsända av ISF eller WADA.

Att en person väljs ut till dopingkontroll kan ha många olika orsaker, vilka inte behöver redogöras av dopingkontrollfunktionären. Men det kan till exempel handla om tävlingsnivå, resultatutveckling, biologiska profiler (blod- och steroidpass) eller tipslämning. Det kan också vara slumpen som avgör. Till grund för distribution av tester och specialanalyser mellan olika idrotter har vi en strategisk plan som tar hänsyn till många olika aspekter, som dopinghistorik, preventivt arbete inom respektive förbund och en uppskattning av individuell vinning av att dopa sig i den aktuella idrotten i form av fysisk effekt, ekonomi, status m.m.

Urin- och blodprov/Biologiska pass

Vanligtvis tas urinprov, men även blodprov kan tas vid en dopingkontroll. Olika typer av substanser kan analyseras i respektive prov under olika tidsintervaller. Alla utövare som lämnar ett urinprov får ett ”steroidpass”. För vissa idrottsutövare tas även blod till ett ”blodpass”. Prover jämförs då med en serie tidigare tester som gjorts på samma idrottare. Då blir det möjligt att kompensera för genetiska skillnader och bättre uppfatta avvikelser från den individuella profilen. Förändringar i de biologiska markörerna kan på så vis avslöja doping, utan att förbjudna substanser upptäckts i analysen.

Med hjälp av biologiska pass kan man:

  • Planera riktade kontroller, så kallad intelligent testning.
  • Beställa specialanalyser på redan inhämtade prov samt identifiera vilka prov som ska långtidsförvaras (frysas i upp till tio år för senare analys).
  • Erinra brott mot dopingreglerna.
  • Samla bevis i en större utredning.

Kontroll av underårig

Vid dopingkontroll av personer under 18 år har kontrollproceduren anpassats för att öka rättssäkerheten och idrottsutövarens integritet. Bland annat ska en myndig förtroendeman vara närvarande under hela dopingkontrollprocessen, förutom inne på toaletten.

Kontroll av idrottare med funktionsnedsättning

Vid kontroll av idrottare med funktionsnedsättning kan kontrollproceduren anpassas, men utan att kompromissa med kontrollprocessens rättssäkerhet. Till exempel kan annan utrustning användas vid urinavlämnandet, med kontrollfunktionärens godkännande.

Vad händer efter dopingkontrollen?

Idrottsutövarens urin- och eller blodprov skickas till ett av WADA godkänt dopinglaboratorium för analys. Analysen tar ca 4-6 veckor. Provsvar skickas inte per automatik ut till idrottsutövaren, men idrottaren kan på begäran få det skickat via mail eller post. Dopingprovet kan sparas för omanalys i upp till tio år.

Vid ett positivt analyssvar, det vill säga att provet visar spår av dopingklassade substanser, riskerar idrottsutövaren att bestraffas med avstängning från all idrott, inklusive ledaruppdrag. Avstängningen gäller även internationellt. Ärendet utreds av Antidoping Sverige, som avgör om det ska anmälas till bestraffning. Dopingnämnden fattar beslut om bestraffning i första instans. En eventuell överklagan avgörs av Riksidrottsnämnden. Den tilltalade har möjlighet att yttra dig inför varje beslut. Läs mer om regler och påföljder här.

Förbundet kan beställa dopingkontroller

Specialidrottsförbund inom RF har möjlighet att beställa extra kontroller utöver Antidoping Sveriges ordinarie kontrollprogram. Läs mer om förutsättningarna för det här.

Föreningen kan beställa dopingkontroller

Idrottsföreningar som har genomfört vårs webbutbildning ”Vaccinera Klubben mot doping” har möjlighet att beställa dopingkontroller mot kostnad. Läs mer om förutsättningarna för det här.

Statistik

Under det senaste decenniet har det inom svensk idrott tagits mellan 3000-4000 blod- och urinprov per år. Cirka 85 procent av dessa görs på elitnivå och resten på lägre tävlingsnivå och motionsnivå. Antalet dopingfällda har legat på 0,8 procent det senaste decenniet. Ungefär hälften av dopingfallen är motionärer.

Samlad statistik över dopingkontroller och dopingfall i Sverige finns här.

Internationell statistik finns samlad på WADAs hemsida.