Doping i RF:s stadgar

Sidan uppdaterades:

Följande är utdrag från Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar relaterar till antidopingarbetet. Varje avsnitt anger kapitel och paragraf som källhänvisning. 

2 kap Grundläggande bestämmelser för Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
8 § Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SF, RF, Antidopingstiftelsen eller Antidoping Sverige AB (ADSE) får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd. (...)

8 kap Föreningarna
5 § Åligganden

Förening ska:

1. följa RF:s stadgar samt vederbörande SF:s stadgar och tävlingsregler samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan,

(...)

3. på begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter,

4. (..).föra medlemsförteckning,

(...)

6.på begäran av RIN, DoN, Idrottsombudsmannen eller ADSE lämna uppgifter samt avge yttranden. (...)

11 kap Specialidrottsförbund
3 a § Förenings IdrottsAB

(...)

SF som medger upplåtelse enligt föregående stycke ska i sina stadgar och tävlingsregler ange följande villkor att ingå i upplåtelseavtal mellan förening och IdrottsAB:

8. IdrottsAB ska på begäran av RIN, RS, Idrottsombudsmannen, DoN och ADSE lämna yttranden och upplysningar samt handlingar i ärenden avseende bolagets idrottsliga verksamhet. (...)

3 b § SF:s IdrottsAB

(...) I upplåtelseavtalet mellan SF och IdrottsAB ska föreskrivas att:

(...)

4. IdrottsAB på begäran av RIN, RS, Idrottsombudsmannen, DoN och ADSE ska lämna yttranden och upplysningar samt handlingar i ärenden avseende bolagets idrottsliga verksamhet.

(...)

4 § Åligganden

SF ska:

(...)

5. aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar samt upprätta plan för antidopingarbetet, 6. på begäran av RS, RIN, Idrottsombudsmannen, DoN eller ADSE lämna uppgifter samt avge yttranden,

7. snarast underrätta ADSE om det av internationellt specialidrottsförbund (ISF) eller på annat sätt har underrättats om en misstänkt förseelse mot dopingreglerna samt samarbeta med berörda organ vid utredning av sådan misstanke,

8.utöva prövningsrätt i ärenden enligt i 14 och 15 kap. samt iaktta SF:s skyldigheter enligt IDR och Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet,

(...)

12 kap Tävlingar
4 § Tävlingsbestraffning

SF:s tävlingsregler ska innehålla föreskrifter om vilka tävlingsbestraffningar utövare respektive lag ska ådömas vid brott mot IDR. (...)

13 Kap Antidopingverksamhet
1 § Nationell antidopingorganisation

RF, Antidopingstiftelsen och Antidoping Sverige AB (ADSE) ska gemensamt verka för en dopingfri idrott. Den operativa verksamheten leds och koordineras av Antidopingstiftelsen genom stiftelsens helägda bolag ADSE, som är svensk idrotts nationella antidopingorganisation (NADO), i enlighet med Världsantidopingkoden (Koden).

Samarbetet mellan RF på den ena sidan och Antidopingstiftelsen och ADSE på den andra sidan är reglerat i en separat överenskommelse mellan parterna.

2 § Regler mot doping

Doping inom idrotten är förbjudet i enlighet med Idrottens antidopingreglemente (IDR), som har till syfte att tillvarata idrottsutövarnas grundläggande rätt att delta i en dopingfri idrott och på så sätt främja god hälsa och rättvisa för idrottsutövare.

IDR har samma dignitet som RF:s stadgar och fastställs av RF-stämman och ADSE:s bolagsstämma. Reglementet är baserat på Koden. Vid konflikt mellan reglementet och Kodens tvingande regler har de sistnämnda reglerna företräde.

RS och ADSE:s styrelse har rätt att mellan respektive stämma besluta om ändring av reglementet efter av Världsantidopingbyrån (WADA) fastställda ändringar i Koden eller om det annars finns särskilda skäl. Sådan ändring ska underställas nästkommande respektive stämma för godkännande.

3 § Antidopingstiftelsen och ADSE

Antidopingstiftelsen och ADSE, som är från RF oberoende organ, har det övergripande ansvaret för idrottens antidopingverksamhet. Verksamheten ska vara certifierad enligt vid var tid gällande ISO-standard för kvalitetsledning och ADSE är bundet av och ska i alla avseenden följa vad som föreskrivs i IDR.

4 § ADSE:s åligganden

Enligt överenskommelse mellan RF och ADSE ska ADSE ansvara för att:

• anta IDR;

• IDR efterlevs;

• utfärda anvisningar för antidopingverksamheten;

• leda den operativa antidopingverksamheten; och

• underrätta RS om SF inte uppfyller sina åligganden enligt 11 kap. 4 § p

5 § RF:s åligganden, m m

RF ansvarar för att anta IDR och i övrigt verka för en dopingfri idrott.

På sätt som anges i artikel 8 IDR prövas ärenden av DoN och RIN.

6 § Underrättelser

SF som av internationellt specialidrottsförbund (ISF) eller på annat sätt underrättats om ett positivt analysresultat eller misstänkt fall av doping eller annan misstänkt förseelse mot IDR ska snarast underrätta ADSE.

7 § Dopingnämndens sammansättning

DoN, som är ett från RS oberoende organ, ska bestå av ordförande, vice ordförande samt fyra övriga ledamöter, varav minst en ska ha medicinsk kompentens. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelat mellan könen.

DoN tillsätter sekreterare. Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden om arbetsfördelningen dem emellan.

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutför när ordföranden och minst tre övriga ledamöter är närvarande.

Vad som här sägs om ordföranden gäller även för vice ordföranden när hen inträder som ordförande.

8 § Jäv

Ledamot av DoN får inte delta i handläggning och beslut i ärende,

• i vilket ledamoten själv eller dennes organisation är part;

• av vars utgång ledamoten eller dennes organisation kan vara beroende;

• i vars handläggning inom annat idrottsorgan ledamoten tidigare deltagit; eller

• i vilket ledamoten på annat sätt får anses vara jävig.

9 § Sekretess

Sekretess gäller inom antidopingverksamheten enligt IDR.

14 kap Bestraffningsärenden
1 § Bestämmelsernas omfattning

Bestraffningsreglerna omfattar förening och enskild medlem inom RF samt Idrotts AB. Oavsett medlemskap omfattar reglerna även

• idrottsutövare som utsetts att representera svensk idrottsorganisation i internationella sammanhang eller som av SF eller SF:s Idrotts AB kallats till träningsläger eller annan förberedande sammankomst inför internationell tävling;

• idrottsutövare, som i skriftligt avtal med SF underkastat sig att följa RF:s regler mot doping, när utövaren bryter mot dessa regler;

tävlingsfunktionär, ledare, tränare eller annan som i samband med idrottsutövning biträder idrottsutövare, idrottsorganisation eller Idrotts AB.

(...) Särskilda regler om bestraffning finns i IDR och Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet.

2 § Förseelser

Bestraffning kan ådömas

(...)

5. den som bryter mot sekretessbestämmelse i RF:s eller DF:s stadgar eller reglementen eller SF:s eller SDF:s stadgar, reglementen eller tävlingsregler,
(...)
7. den som under eller i samband med tävling, uppvisning eller träning eller med anledning av något, som därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på annat sätt otillbörligt mot deltagare, ledare, tränare, funktionär eller åskådare eller visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller föreskrifter,

8. den som i anslutning till idrottsverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse, utövat våld eller försökt utöva våld mot en annan person eller som hotat eller allvarligt kränkt någon,

9. den som genom osanna uppgifter eller på annat sätt vilselett eller försökt vilseleda, eller utövat otillbörlig påverkan mot funktionär eller annan enskild person, förening, annat organ inom RF eller IdrottsAB i eller för vederbörandes idrottsliga verksamhet,

(...)

16. den som på annat sätt underlåtit att rätta sig efter vad som ålegat vederbörande enligt dessa stadgar eller enligt av idrottsorgan utfärdade bestämmelser eller fattade beslut.

12 § Handläggning

(...) SF, DF, SDF, förening och enskild person inom RF, ADSE, Idrottsombudsmannen och IdrottsAB är skyldiga att på begäran av bestraffningsorgan avge yttrande och upplysningar. (...)

19 § Överklagande m m

(...) Beslut som meddelats av SF överklagas hos RIN. För att RIN ska ta upp vissa ärenden till prövning krävs enligt 6 kap 3 § prövningstillstånd. Mot RIN:s beslut får talan inte föras annat än, under vissa förutsättningar, i ärende avseende dopingförseelse enligt Idrottens antidopingreglemente. (...)

Hela RFs stadgar hittar du här.