BB210602JZ034

Ett annat perspektiv på en dopingkontrollants arbete

Den senaste tiden har disciplinärenden Antidoping Sverige anmält till Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd fått stor uppmärksamhet i media. Antidoping Sverige skulle vilja kommentera det som sagts och ge en balanserad bild av det hela.  

Sidan publicerades: Sidan uppdaterades:

Inledningsvis är det viktigt att notera att Antidoping Sverige inte kan lämna ut uppgifter till media och uttala oss specifikt om händelser som är föremål för utredning utan att bryta mot den ärendesekretess som råder. Även våra 150 dopingkontrollanter har sekretessavtal.   

Vad gäller ärendet kring den första fotbollsspelaren, så har ärendet prövats i två instanser, först av Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd och därefter av Riksidrottsnämnden, efter ett överklagande från idrottsutövaren. I besluten framgår att det ”inte finns skäl att ifrågasätta funktionärens ord”. Och det har inte Antidoping Sverige heller skäl att göra. Antidoping Sverige gör ingen anmälan om man inte är förvissad om att en förseelse har begåtts och förlitar oss på att Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd och Riksidrottsnämnden gör samma bedömning. 

Det har i media framförts synpunkter på att det tog sex veckor från fotbollsmatchen till att vi anmälde ovan nämnda fotbollsspelare samt ytterligare en spelare och ledare från samma kontrolluppdrag till Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd. Det är en grundläggande princip i antidopingarbetet att misstänkta förseelser ska utredas noggrant för att fastställa om det är eller inte är en förseelse samt om förseelsen strider mot RF:s stadgar eller mot Idrottens Antidopingreglemente. Den utredningen får inte hastas igenom, men får inte heller vara längre än två månader som är en tidsgräns för när man kan anmäla en förseelse enligt RF:s stadgar. Först måste vi få in en dopingkontrollrapport, vilket tar några arbetsdagar. Om Antidoping Sverige misstänker en förseelse, så utreds det noggrant. Samtidigt ska berörda parter få möjlighet att inkomma med yttranden över den misstänkta förseelsen. Utredningar genomförs så skyndsamt som möjligt, men kan dra ut på tiden av olika skäl.  

Idrottare som kallas till dopingkontroll har både rättigheter och skyldigheter. En skyldighet enligt reglerna är att se till att vara under ständig uppsikt tills dopingkontrollen är avslutad. I dopingkontrolluppdrag initierade av Antidoping Sverige är det inte alls ovanligt att en dopingkontrollant ensam håller fler än en idrottsutövare under uppsikt kortare delar av dopingkontrolluppdraget. Den ordningen är inget som frångår reglerna. Om idrottsutövare är behjälpliga i samband med dopingkontrollen, vilket de flesta är, och förstår sin skyldighet kring att vara under ständig uppsikt brukar detta ske problemfritt.  

Det är av största vikt att idrottare som blir kallade till dopingkontroll lyssnar på och följer dopingkontrollantens instruktioner. Idrottaren bör vara behjälplig och inte göra något som förhindrar dopingkontrollantens arbete. Samma ansvar åligger idrottsledare. 

Att bemötas av dåligt humör efter en match är (tyvärr) något som dopingkontrollanter är vana vid, men att personligen bli kränkta och förolämpade på sitt arbete är aldrig acceptabelt och inte en arbetsmiljö som Antidoping Sverige accepterar att anställda funktionärer ska behöva verka i. När det händer ser vi allvarligt på det, likaså Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd och Riksidrottsnämnden där man dömt enligt RF:s stadgar. Antidoping Sverige kommer även fortsättningsvis att anmäla händelser som strider mot RF:s stadgar och mot Idrottens antidopingreglemente.  

Dopingkontrollanterna arbetar för idrottares skull – för att de ska kunna idrotta och tävla i en idrott fri från doping, fusk och orättvisa. Antidoping Sverige gör ca 3500 dopingtester per år i Sverige och tar hjälp av våra 150 dopingkontrollanter utbildade i dopingkontrollproceduren. Varje år får Antidoping Sverige in rapporter om dopingkontrollanter som blir illa behandlade under dopingkontrolluppdrag. Samtal behöver föras i idrottsklubbarna runt om i landet kring hur man som idrottsledare och idrottsutövare bemöter dopingkontrollanter.  

Råd till idrottare som kallats till dopingkontroll