Så ansöker du om medicinsk dispens

Sidan uppdaterades:

Det första idrottsutövare i behov av läkemedel bör göra är att kontrollera om substansen eller metoden är dopingklassad. Det andra är att ta reda på idrottsnivån som avgör om ansökan ska skickas in på förhand. 

Som idrottsutövare är du 100 procent ansvarig för allt som hittas i ditt dopingprov. Därför är det viktigt att du som är i behov av medicinsk behandling berättar för din läkare att du idrottar och kan komma att bli dopingtestad. 

Kolla i Läkemedelssök

Kontrollera om läkemedlet är dopingklassat. Det kan enkelt göras i sökverktyget Läkemedelssök, som omfattar godkända läkemedel i Sverige (inte kosttillskott). Observera att vissa substanser och metoder enbart är förbjudna inom tävling, inte utanför tävling. 

Är läkemedlet köpt utomlands, kan det behöva kontrolleras på annat sätt. På sidan för Läkemedelssök hittar du länkar några andra länders sökverktyg. Om du trots detta inte hittar svar på dina frågor bör du kontakta oss.

Kontrollera ditt läkemedel här 

Stäm av med din läkare

Om du via Läkemedelssök ser att ditt läkemedel är dopingklassat, kom ihåg att stämma av med din läkare om det finns ett likvärdigt icke-dopingklassat alternativ. Det kan i vissa fall vara avgörande för om en dispensansökan blir godkänd eller ej.

Ta reda på din idrottsnivå 

Om den medicinska dispensen ska sökas i förväg eller i efterhand (retroaktivt) samt till vilken organisation, beror på vilken nivå du utövar din idrott.

I Sverige gäller att alla Nationella idrottsutövare, som använder dopingklassade substanser/metoder, alltid ska söka om medicinsk dispens så snart behandling påbörjas/planeras. Ifall klassifikationen skiljer sig mellan specialidrottsförbunden och Antidoping Sverige, så är det definitionen som finns publicerad på Antidoping Sveriges webbplats som gäller. Observera definitionen av landslag. 

Övrig idrottsutövare, har möjlighet att söka om medicinsk dispens i efterhand. Vid ett positivt dopingprov kommer utövaren kontaktas och ges möjlighet att inkomma med en ansökan. Notera att du behöver ha medicinsk dokumentation som uppfyller kraven för medicinsk dispens redo när du uppmanas att skicka in din ansökan.  

Ansök om medicinsk dispens och ladda upp dokumentet

När du säkerställt att du är i behov av en medicinsk behandling med dopingklassad substans/metod (och icke-dopingklassat likvärdigt alternativ inte finns) samt att du tillhör den idrottsnivå som är definierad som Nationell idrottsutövare ska du ansöka om medicinsk dispens.

En komplett ansökan består av en fullständigt ifylld ansökningsblankett, som fylls i både av dig och din läkare. Dessutom ska medicinskt underlag bifogas som stödjer diagnos och medicinering. Spara alltid en kopia på din ansökan.  

Via länken nedan kan du fylla i ansökan och skicka den till oss:

HÄR ansöker du om medicinsk dispens

Tävlar du internationellt?

Vid internationell tävling kan du komma att behöva ansöka direkt till det internationella specialidrottsförbundet. 

Skulle det bli aktuellt för dig att delta i internationell tävling måste du kontrollera om tävlingen finns med på det berörda internationella specialidrottsförbundets (ISF) lista över tävlingar som omfattas av deras dispensregler. I så fall ska du i god tid ansöka om medicinsk dispens direkt till dem. Har du redan en beviljad medicinsk dispens av Antidoping Sverige måste du kontakta ditt ISF och be att de erkänner den. I vissa fall kan de be om komplettering av medicinsk dokumentation eller begära en engelsk översättning av ansökan

Om tävlingen inte omfattas av ISF:s regler och du inte klassas som ”International Level Athlete (ILA)” enligt deras definition gäller en svensk medicinsk dispens även internationellt.

Uppgifter om vilka tävlingar som omfattas av ISF:s regler samt definition av ILA finns normalt på deras hemsida, som du i allmänhet kan nå via ditt  svenska specialidrottsförbund (SF).

Frågor om medicinsk dispens

Har du frågor om medicinsk dispens är du välkommen att kontakta oss på dispens@antidoping.se.

Handläggning av dispenser

Skicka in din ansökan om medicinsk dispens i tid

En komplett ansökan består av en fullständigt ifylld dispensblankett, som fylls i både av dig och din läkare. Dessutom ska medicinsk dokumentation bifogas som styrker diagnos och behnadling genom: 
 
1. Sjukdomshistoria 
2. Undersökningsresultat
3. Eventuella labtestresultat med relevans för diagnosen 

Beroende på omfattning, kan ett utdrag ur läkarjournalen vara tillräckligt. WADA har tagit fram riktlinjer för vilket medicinsk underlag som önskas för olika diagnoser, bland annat astma, ADHD och diabetes. Dessa fungerar som ett stöd för Dispenskommittén när de ska fatta beslut om en dispensansökan. De kan också vara bra för din läkare att titta på, så att ni/hen vet vad för dokumentation som behövs för att styrka diagnos och behandling.  

En ansökan om medicinsk dispens ska skickas till Antidoping Sverige så snart behovet uppstår. För substanser som enligt Dopinglistan endast är förbjudna inom tävling, ska medicinsk dispens sökas senast 30 dagar innan tävlingen för att den ska hinna hanteras av oss. 

Handläggning

När Antidoping Sverige mottagit en komplett ansökan om medicinsk dispens skickas den vidare till Dispenskommittén som fattar ett beslut. En medicinsk dispens kan beviljas endast om alla kriterier under artikel 4.2 i Föreskrift för medicinsk dispens är uppfyllda. Denna procedur får ta maximalt 21 dagar i enlighet med Internationell standard för dispenser (se figur nedan). Dispenskommittén behandlar avidentifierade ansökningar och alla medicinska uppgifter behandlas konfidentiellt inom berörda antidopingorganisationer.  

Flödesschema för ansökningsprocess vid nationell medicinsk dispens. 

Beslut

Beslutet skickas direkt till dig via post till angiven adress.  

I beslutet framgår vilken mängd av den specifika substansen och i vilken idrott den medicinska dispensen beviljats för. Skulle mängden, substansen eller idrotten ändras, ska du söka en ny medicinsk dispens. Dispensansökan och en kopia på beslutet sparas hos oss på Antidoping Sverige så länge den medicinska dispensen är giltig. Du behöver alltså inte ha med dig dispensbeslut eller läkarintyg vid träning eller tävling.   

Överklagan

Som idrottsutövare har du möjlighet att överklaga Dispenskommitténs beslut till Dopingnämnden. Detta ska göras inom 21 dagar efter beslutsdatum. 

Det här gäller vid en akut medicinsk dispens

Vid akut behandling eller annan exceptionell situation, söks den medicinska dispensen så snart som möjligt. Notera att den medicinska dispensen inte är giltig förrän beslut om beviljande fattats. Du kan således inte ta för givet att den medicinska dispensen kommer att beviljas; det krävs att det finns medicinskt underlag som uppfyller kraven för godkännande av medicinsk dispens. Spara alltid en kopia på din ansökan.