FAQ


Här kan du hitta svar på många av de allra vanligaste frågorna angående det svenska antidopingarbetet och reglerna som styr det.

Hittar du inte det svar eller den information du söker, hör gärna av dig till oss på This is a mailto link.

Covid-19 och antidoping

Vad ska idrottsutövare göra om de har symptom eller testad positiv för COVID-19? 

De utövare som vistelserapporterar uppmanas att i sin vistelserapport i ADAMS ange att de smittats eller att de misstänker att de smittats.

Visa svar

Behöver jag fortsatt lämna vistelserapportering/whereabouts?

Vistelserapportering gäller fortsatt för alla utövare och lag som ingår i vistelserapporteringssystemet.

Visa svar

Vilka försiktighetsåtgärder görs för tester som genomförs?

Följande försiktighetsåtgärder har vidtagits i samband med COVID-19 pandemin.

• Fysisk distansering, minst 2 meters avstånd.
• Dopingkontrollfunktionär med minsta symptom deltar ej vid dopingkontroller.
• Dopingkontrollfunktionärer använder munskydd och tillhandahåller och rekommenderar även munskydd till idrottsutövare.
• Munskydd är obligatoriskt om fysisk distansering ej kan hållas
• Ökad handtvätt/handdesinfektion.
• Ökad tillgång av handskar.

Visa svar

Kan jag vägra att låta mig testas?

Ingen kan tvinga dig att lämna ett begärt dopingprov. Men en vägran kommer att utredas och kan ytterst leda till en anmälan om förseelse mot dopingreglerna och bestraffas enligt antidopingreglementet.

Visa svar

Kan idrottsutövare bli testade? 

Idrottsutövare är testbara var som helst och när som helst. Givetvis följer vi Folkhälsomyndighetens och svenska regeringens bestämmelser och tar utövares och våra dopingkontrollanters hälsa och säkerhet på största allvar. 

Visa svar

Behöver jag söka dispens (TUE) för medicinska sjukdomar som kräver behandling av dopingklassad substans eller metod?

Alla aktiva som är medlemmar i en idrottsförening är ålagda att följa dopingreglerna där dispensreglerna är en del av det. Ta reda på om din medicin är dopingklassad och i så fall om du omfattas av kravet att söka dispens i förväg eller omfattas av retroaktiv dispens. Vid akut insjuknande skall hälsan prioriteras, dispens kan sökas retroaktivt för akuta behandlingar som givits vid en sjukvårdsinrättning. 

Visa svar

Kommer planerade antidopingföreläsningar att bli av?

Alla fysiska utbildningar och mötesplatser påverkas just nu av coronaviruset. Det innebär att en utbildning eller mötesplats kan ställas in, flyttas till ett senare datum eller genomföras digitalt. Information om vad som gäller för en specifik utbildning eller mötesplats hittar du på respektive arrangörs webbplats. Om du redan är anmäld till utbildning eller möte kommer information direkt från arrangören om förutsättningarna ändras. 

Visa svar

Vad finns det för antidopingutbildning att använda nu?

E-utbildningen Ren Vinnare fungerar bra att genomföra för alla idrottsutövare och ledare. Den är gratis och speciellt framtagen till alla som omfattas av dopingreglerna. Utbildningen ger möjlighet att gå igenom de regler som du som är idrottare eller ledare är skyldig att känna till. Vaccinera klubben mot doping är också i full drift och fungerar som vanligt för alla idrottsföreningar som ett hjälpmedel att skapa en handlingsplan för både akuta och förebyggande antidopingåtgärder.

Visa svar

Regler och bestraffning

Vad är det för påföljder för dopingförseelser?

Vid en första förseelse sträcker sig straffskalan från tillrättavisning till livstids avstängning. Lägst tillrättavisning och högst två års avstängning kan utdelas när en idrottsutövare kan styrka att bruket av en enligt dopinglistan specificerad substans inte var avsedd att höja prestationen. Om bruket avsåg att höja prestationsförmågan kan 4 års avstängning bli påföljden.

Från ett till fyra års avstängning, beroende på graden av fel och försummelse, kan utdelas då analysen visar bruk av icke specificerade substanser som t ex anabola steroider, bloddoping eller då någon vägrar lämna prov eller smiter från provtagning. Blir man fälld för doping en andra gång blir påföljden avsevärt strängare och vid en tredje förseelse blir påföljden livstids avstängning.

Antidoping Sverige anmäler förseelser mot idrottens dopingregler till Dopingnämnden som är första dömande instans. Dopingnämndens beslut kan överklagas till sista instans inom svensk idrott som är Riksidrottsnämnden. I vissa fall kan beslut överklagas ytterligare ett steg till den internationella skiljedomstolen, Court of Arbitration for Sport (CAS).

Läs mer om dopingregler och bestraffning

Doping inom idrotten är inte detsamma som dopning enligt svensk lag. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge böter eller fängelse i upp till 6 år för grovt brott.

Visa svar

Vad får man för straff som medlem i en idrottsförening jämfört med icke medlem?

De personer som omfattas av bestämmelserna i Idrottens Antidopingreglemente är medlemmar eller licensinnehavare i förening ansluten till SF. Men även deltagare i evenemang och aktiviteter som organiserats eller godkänts av SF eller förening som är medlem i SF. Personer som har ackreditering, licens eller ett avstalsmässigt förhållande med SF samt personer som deltar i nationellt evenemang som organiserats och genomförts utan tillstånd av nationellt eller internationellt idrottsförbund.

Personer som tränar på privata gym omfattas alltså inte av idrottens dopingregler. Det finns dock en dopningslag i Sverige som förbjuder intag och befattande med Anabola Androgena Steroider, Testosteron och Tillväxthormon. Att hantera eller inta enligt svensk lag förbjudna preparat kan ge böter eller fängelse. Brott mot dopinglagen är en fråga att utreda för polis och åklagare.

Visa svar

Finns det specifika dopingregler för till exempel fotboll?

I Sverige finns inga specifika dopingregler för fotboll. RF:s dopingregler gäller inom alla idrotter. Det som kan skilja inom några idrotter gäller betablockerare vilket går att se i dopinglistan under rubriken "Substanser förbjudna inom vissa idrotter". Fotboll har inga egna regler under denna punkt.

Internationellt gäller FIFA:s regler som ska följa världsantidopingkoden (WADC). Förenklat kan man säga att under fotbollsspel i av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) sanktionerad match och under träning i Sverige eller utomlands med svenskt lag gäller svenska regler. Vid internationellt sanktionerad match gäller internationella fotbollförbundets regler. Reglerna är egentligen de samma enligt WADC men det kan förekomma vissa detaljskillnader i praxis.

Visa svar

Vilka dopingregler gäller när en svensk bosätter sig utomlands och idrottar där?

Om man till exempel ska åka utomlands för att studera och tänker idrotta där så gäller det landets nationella regler. Det är samma dopinglista och regler som vi följer i hela världen. The World Anti-Doping Code. Om det handlar om internationella tävlingar så gäller respektive internationella specialidrottsförbunds regler vilka också ska följa världsantidopingkoden. Men det kan skilja sig något åt i vissa detaljer när det gäller tillämpningen av reglerna.

Visa svar

Dopinglistan

Vilka kosttillskott innehåller dopingklassade substanser?

Det är ingen som riktigt vet vad kosttillskotten på marknaden innehåller. Det förekommer att kosttillskott innehåller både dopingklassade och hälsovådliga substanser. Det kan bero på slarv vid tillverkning eller paketering, eller vara orsakat av tillverkare som "medvetet kryddar" sina produkter.

Flera olika undersökningar både i Sverige och i andra länder visar alla liknande resultat att cirka 15 procent av alla undersökta kosttillskott innehåller dopingklassade substanser.

Kosttillskott räknas som livsmedel och regleras av livsmedelslagen. Ansvarig myndighet är Livsmedelsverket men de utövar ingen aktiv kontroll. En del kommuner gör vissa stickprovskontroller i butiker som säljer kosttillskott.

Det en själv kan göra är att titta på innehållsförteckningen och se om substanserna som uppges på etiketten finns på WADA:s dopinglista. Det är dock inte alls säkert att innehållsförteckningen stämmer med det verkliga innehållet.

Många elitidrottare använder därför inte kosttillskott då de inte vill riskera att få i sig dopingklassade eller hälsovådliga substanser.

Läs mer om kosttillskott

Visa svar

Vem bestämmer vilka preparat som klassas som doping och hur görs det?

Från 1968 fram till 2003 var det Internationella Olympiska Kommittéens Medicinska kommission som beslutade om hur dopinglistan skulle se ut. Från och med år 2004 har World Anti-Doping Agency (WADA) tagit över ansvaret för dopinglistan. För att dopingklassas krävs att substansen eller metoden antingen är att betrakta som maskerande eller att den uppfyller två av följande tre kriterier; prestationsökande, hälsovådligt eller i strid mot "spirit of sport".

WADA:s listexpertgrupp tar varje år fram ett förslag till nästa års dopinglista. Förslaget cirkuleras till alla länder och idrotter som är anslutna till världsantidopingkoden. Listexpertgruppen beaktar därefter inkomna ändringsförslag och gör ett slutligt förslag till ny dopinglista som sedan formellt antas av WADA:s Executive Comittee. Den nya dopinglistan publiceras på hösten för att börja gälla från årsskiftet kommande år.

Visa svar

Vad är efedrin för något? Vad används det till? Finns det några bieffekter?

Efedrin är ett stimulantia som i Sverige förekommer som läkemedel i vissa hostmediciner, t.ex. Mollipect och Lepheton. Det förekommer också i vissa läkemedel mot illamående, te.x. Lergigan Comp. Det har också förekommit att oseriösa tillverkare av hälsokostprodukter "kryddat" sina produkter med efedrin och marknadsfört dem som ett fettförbrännande bantningsmedel, ofta i kombination med koffein för att öka ämnesomsättningen.

Vid större doser har efedrin en centralstimulerande effekt, det vill säga det påverkar det centrala nervsystemet i likhet med till exempel amfetamin eller kokain. Den huvudsakliga risken med efedrin och annan stimulantia är att den kan ge biverkningar i form av allvarlig hjärt- och kärlpåverkan, skakningar, svettningar, kräkningar oro och sömnsvårheter och kan vara beroendeframkallande. Man utvecklar också tolerans mot substansen, det vill säga efedrinets verkan avtar vid upprepad användning.

Efedrin har förekommit i styrketräningssammanhang för dess fettförbrännande och uppiggande egenskaper. Även i missbrukarkretsar kan efedrin förekomma. Efedrin är sedan 1/9 2005 läkemedelsklassat i Sverige vilket innebär att det är olagligt att sälja kosttillskott som innehåller efedrin. Efedrin får alltså endast finnas i registrerade läkemedel.

Visa svar

Räknas Ephedra som ett dopingpreparat?

Ja, den aktiva substansen i ephedra är efedrin, som är klassat som doping vid tävling.

Ephedra eller Ma Huang är från början använd som medicin för vanlig förkylning och feber. Den har varit flitigt använd i traditionell Kinesisk medicin i flera tusen år.

I hälsokostsammanhang förekommer ephedra som en energizer eller som bantningspreparat. Ephedra har samma sorts verkan som kroppens egna adrenalin eller den kemiske kusinen amfetamin. Vi avråder bestämt från att använda Ephedra eller andra tillskott som innehåller efedrin. Läs mer om efedrin. 

Visa svar

Vad är det för typ av biverkningar av EPO resp. NESP?

EPO (erythropoietin) och Aranesp/nesp (darbepoetin) är blodmediciner som används vid njursjukdomar och blodbrist (anemi). Hormonet bildar fler röda blodkroppar som transporterar syre. Den som är frisk och dopar sig med EPO riskerar högt blodtryck, blodproppar och hjärtsvikt orsakat av för hög andel röda blodkroppar.

Visa svar

Dopingkontroll

Finns det någon åldersgräns när man kan bli dopingtestad?

Det finns ingen åldersgräns eftersom RF:s stadgar gäller alla medlemmar oavsett ålder. När det gäller dopingtester så testar vi normalt i åldersgruppen 16-40 år. Men om yngre eller äldre idrottsutövare tillhör svensk elit så dopingtestas även dessa. Den som är under 18 år ska ha en myndig förtroendeperson närvarande under dopingkontrollen och den som är under 16 år behöver dessutom förmyndares medgivande.

Visa svar

Vad är skillnaden mellan ett A- och ett B-prov vid en dopingkontroll?

När man lämnar ett urinprov kissar man i ett uppsamlingskärl som fördelas i två flaskor som kallas A- och B-prov. Det är alltså urin från ett och samma uppsamlingskärl som fördelas i A-provet som i B-provet.

Labbet analyserar sedan först A-provet men den aktive ges möjlighet att begära att B-provet ska analyseras. Om detta inte begärs så döms den aktive utifrån A-provets positiva provsvar.

Visa svar

Information och utbildning

Var kan jag få information om antidopingarbetet till mitt skolarbete? 

Det mesta du kan tänkas behöva till ditt skolarbete kan du finna här på hemsidan. Under menyn Utbildning finner du vårt dokumentarkiv

Visa svar

Vad finns det för litteratur om doping?

Vi har samlat en del forskning och litteratur om doping både inom och utanför idrotten här.  

Visa svar

Organisation och förkortningar

Vad är Världsantidopingkoden?

I november 2019 antogs en ny världsantidopingkod på WADA:s världskonferens i Katowice i Polen. Den nya Världsantidopingkoden trädde i kraft 1.1.2021. WADA övervakar att alla antidopingorganisationer följer regelverket. 

Dessutom publicerar WADA följande obligatoriska standarder:

 • Den internationella förteckningen över förbjudna substanser och metoder.
 • Den internationella kontroll- och utredningsstandarden.
 • Den internationella dispensstandarden.
 • Den internationella laboratoriestandarden.
 • Den internationella integritetsskyddsstandarden.
 • Efterlevnad av kodens krav.
 • Den internationella standarden för resultathantering.
 • Den internationella standarden för utbildning. 

WADA har gjort en särskild handledning för idrottare i syfte att förklara vad de olika reglerna i koden innebär. För den som kan förstå engelska är det en bra och kortfattad genomgång av de flesta regler. Här hittar ni sammanfattningen: Athlete reference guide to the 2015 code.

Visa svar

Vad är WADA?

Världsantidopingbyrån WADA:s mål är en värld där alla idrottare tävlar rent. WADA försvarar etiken i idrotten och säkerställer idrottarnas rättsskydd. WADA:s uppgift är även att harmonisera antidopingarbetet i världen.

WADA (World Anti-Doping Agency WADA) grundades 1999 och dess huvudkvarter ligger i Montréal, Kanada.

Uppgifter och finansiering
WADA:s främsta uppgifter är:

 • att harmonisera, utveckla och upprätthålla WADAs regelverk samt följa upp att regelverket följs
 • att publicera och distribuera den årliga förteckningen över förbjudna substanser och metoder i idrotten
 • att utveckla regionala antidopingprogram
 • ett omfattande internationellt forskningsprogram
 • ackreditering av dopinglaboratorier
 • ett oberoende internationellt kontrollprogram
 • internationella uppfostrings- och kommunikationsprogram
 • ett oberoende undersökningsprogram inom dopingövervakningen och
 • ett oberoende program för dopingkontroller vid stora internationella idrottstävlingar.
 • WADA får hälften av sin finansiering från Internationella Olympiska Kommittén och hälften från stater i olika världsdelar.

Staterna har förbundit sig att stödja WADA:s verksamhet genom UNESCO:s antidopingavtal.

Visa svar

Vad är iNADO?

iNADO är ett samarbetsorgan för nationella antidopingorganisationer och organisationernas personal. Dess målsättning är att påverka utvecklingen av jämlikheten inom antidopingarbetet genom att arrangera utbildning och seminarier samt genom informationsutbyte om verksamheten inom området.

Visa svar