Hem / Dopinglistan & Läkemedelssök / Medicinsk dispens

Medicinsk dispens

Reglerna om medicinsk dispens har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel eller metoder, ska kunna utöva sin idrott. 

Vilka är kriterierna för att kunna få medicinsk dispens? 

Medicinsk dispens kan beviljas i dessa fall: 

  • Om du kan drabbas av betydande hälsoproblem ifall du inte tar läkemedlet.

  • Om läkemedlet inte har någon prestationshöjande effekt. 

  • Om det inte finns några andra bra behandlingsalternativ. 

  • Om användning av läkemedlet inte beror på biverkningar som följd av att du tidigare dopat dig. 

Antidoping Sveriges Dispenskommitté beslutar om ansökningar om medicinsk dispens.

Hur går ansökningsprocessen till? 

1. Är substansen/metoden dopingklassad?  

Kontrollera först om läkemedlet är dopingklassat. Det kan lätt kontrolleras sökverktyget Röd-gröna listan, som omfattar svenska registrerade läkemedel (inte kosttillskott). Är läkemedlet köpt utomlands, kan det behöva kontrolleras på annat sätt. Under Röd-gröna listan hittar du några länders sökverktygOm du trots detta inte hittar svar på dina frågor bör du kontakta oss. Observera att vissa substanser och metoder enbart är förbjudna vid tävling, inte utanför tävling. 

Kontrollera ditt läkemedel i Röd-gröna listan.

2. Behöver du som idrottsutövaren söka medicinsk dispens i förväg eller räcker det att söka i efterhand? 

Om den medicinska dispensen ska sökas i förväg eller i efterhand (retroaktivt) samt till vilken organisation, beror på vilken nivå du utövar din idrott. I Sverige gäller att alla idrottsutövare som använder dopingklassade substanser/metoder och är på nationell/hög tävlingsnivå alltid ska söka om medicinsk dispens så snart behandling påbörjas/planeras. Ifall definitionen skiljer sig mellan SF och Antidoping Sverige, så är det definitionen som finns publicerad på Antidoping Sveriges webbplats som gäller.  

Idrottsutövare på övrig nivå, har möjlighet att söka om medicinsk dispens i efterhand. Vid ett positivt dopingprov kommer utövaren kontaktas och ges möjlighet att inkomma med en ansökan. Notera att du behöver ha medicinskt underlag som uppfyller kraven för medicinsk dispens redo när du uppmanas att skicka in din ansökan.  

Genom att svara på ett antal frågor via länken nedan får du svar om du ska söka om medicinsk dispens i förväg eller i efterhand.


3. Skicka komplett ansökan om medicinsk dispens i tid
 

En komplett ansökan består av en fullständigt ifylld dispensblankett, som fylls i både av dig och din läkare. Dessutom ska medicinskt underlag bifogas som stödjer diagnos och medicinering genom: 
 
1. Medicinsk historia 
2. Undersökningsfynd 
3. Eventuella laboratorieprover med relevans för diagnosen 

Beroende på omfattning, kan ett utdrag ur läkarjournalen vara tillräckligt. WADA har tagit fram riktlinjer för vilket medicinsk underlag som önskas för olika diagnoser, bland annat astma, ADHD och diabetes. Dessa  fungerar som ett stöd för Dispenskommittén när de ska fatta beslut om en dispensansökan. De kan också vara bra för din läkare att titta på, så att ni/hen vet vad för dokumentation som behövs för att styrka diagnos och medicinering.  

En ansökan om medicinsk dispens ska skickas till Antidoping Sverige så snart behovet uppstår. För substanser som enligt Dopinglistan endast är förbjudna under tävling, ska medicinsk dispens sökas senast 30 dagar innan tävlingen för att den ska hinna hanteras av oss. 

Det här gäller vid en akut medicinsk dispens

Vid akut behandling eller annan exceptionell situation, söks den medicinska dispensen så snart som möjligt. Notera att den medicinska dispensen inte är giltig förrän beslut om beviljande fattats. Du kan således inte ta för givet att den medicinska dispensen kommer att beviljas; det krävs att det finns medicinskt underlag som uppfyller kraven för godkännande av medicinsk dispens. Spara alltid en kopia på din ansökan.  

4. Handläggning 

När Antidoping Sverige mottagit en komplett ansökan om medicinsk dispens skickas den vidare till Dispenskommittén som fattar ett beslut. Denna procedur får ta maximalt 21 dagar i enlighet med Internationell standard för dispenser (se figur nedan). Dispenskommittén behandlar avidentifierade ansökningar och alla medicinska uppgifter behandlas konfidentiellt inom berörda antidopingorganisationer.  

Flödesschema för ansökningsprocess vid nationell medicinsk dispens. 

5. Beslut 

Beslutet skickas direkt till dig via post till angiven adress.  

I beslutet framgår vilken mängd av den specifika substansen och i vilken idrott den medicinska dispensen beviljats för. Skulle mängden, substansen eller idrotten ändras, ska du söka en ny medicinsk dispens. Dispensansökan och en kopia på beslutet sparas hos oss på Antidoping Sverige så länge den medicinska dispensen är giltig. Du behöver alltså inte ha med dig dispensbeslut eller läkarintyg vid träning eller tävling.   

6. Överklagan 

Som idrottsutövare har du möjlighet att överklaga Dispenskommitténs beslut till Dopingnämnden. Detta ska göras inom 21 dagar efter beslutsdatum. 

Vad gäller vid internationell tävling? 

Om du som idrottsutövare tävlar internationellt kan du istället behöva söka om medicinsk dispens direkt till det Internationella Specialidrottsförbundet (ISF). Varje ISF ska publicera en definition av vilka idrottsutövare som klassas som ”International Level Athlete” på deras hemsida. Dessa idrottsutövare omfattas av deras dispensregler och ska därmed söka om medicinsk dispens direkt till ISF med deras ansökningsblankett.

Generellt omfattas idrottsutövare som är utsedda att vistelserapportera av ISF eller som deltar på tävlingar sanktionerade av ISF. Tillhör du inte den definierade kategorin idrottare, gäller din nationella medicinska dispens på internationella tävlingar utöver de som definieras hos ISF.    

I de fall du redan har en giltig nationell medicinsk dispens, kan det vara så att ISF kan erkänna den befintliga dispensen. Då kan det räcka med kopior av beslutet och en sammanfattning på engelska. Ta reda på vad som gäller i god tid innan tävlingen. ISF:s hemsida når du normalt via ditt svenska specialidrottsförbund (SF)Om det råder tveksamheter till vilken instans den medicinska dispensen ska sökas, kontakta oss/Antidoping Sverige 

Konsekvenser vid förseelse mot reglerna om medicinsk dispens 

Idrottsutövare som omfattas av reglerna att ansöka om medicinsk dispens i förväg kan komma att bestraffas för förseelse enligt Idrottens Antidopingreglemente, ifall en medicinsk dispens inte beviljats vid tiden för dopingkontrolltillfället. En ansökan kan undantagsvis sökas i efterhand när det handlar om en akutbehandling, eller när det av andra exceptionella omständigheter gjort att det inte funnits tillräckligt med tid att ansöka, eller för Dispenskommittén att ta beslut i förväg.  

En idrottsutövare som omfattas av reglerna om att kunna ansöka om medicinsk dispens i efterhand måste, liksom övriga idrottare, ha medicinska grunder till sin medicinering och hålla sig till läkarens ordination.

Information om särskild diagnos eller behandling

Viss typ av medicinsk behandling får vi särskilt många frågor om. På denna sida tydliggör vi vad som gäller för astma och kortisonbehandling.

Frågor om medicinsk dispens

Har du frågor om medicinsk dispens är du välkommen att kontakta oss på This is a mailto link.