Hem / Dopinglistan & Läkemedelssök / Medicinsk dispens

Medicinsk dispens

Reglerna om medicinsk dispens har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel eller metoder, ska kunna utöva sin idrott. DispensrReglerna om medicinsk dispens inom svensk idrott är anpassade till kraven i Världsantidopingkoden och  WADA:sden internationella standarden för medicinsk dispens.   

Dispenskommittén (DispK) beslutar om ansökningar om medicinsk dispens. DispK utses och arbetar på uppdrag av Antidoping Sverige.

Vilka är kriterierna för att kunna få medicinsk dispens? 

Medicinsk dispens kan beviljas i dessa fall: 

  • Om du kan drabbas av betydande hälsoproblem ifall du inte tar läkemedlet.

  • Om läkemedlet inte har någon prestationshöjande effekt. 

  • Om det inte finns några andra bra behandlingsalternativ. 

  • Om användning av läkemedlet inte beror på biverkningar som följd av att du tidigare dopat dig. 


Hur går ansökningsprocessen till?
 

1. Är substansen/metoden dopingklassad?  

Kontrollera först om läkemedlet är dopingklassat. Det kan lätt kontrolleras sökverktyget Röd-gröna listan, som omfattar svenska registrerade läkemedel (inte kosttillskott). Är läkemedlet köpt utomlands, kan det behöva kontrolleras på annat sätt. Under Röd-gröna listan hittar du några länders sökverktygOm du trots detta inte hittar svar på dina frågor bör du kontakta oss. Observera att vissa substanser och metoder enbart är förbjudna vid tävling, inte utanför tävling. 

Kontrollera ditt läkemedel i Röd-gröna listan.

2. Behöver du som idrottsutövaren söka medicinsk dispens i förväg eller räcker det att söka i efterhand? 

Om den medicinska dispensen ska sökas i förväg eller retroaktivttill vilken instans och med vilka blanketter, beror på vilken nivå du utövar din idrott (det har alltså ingenting med ålder att göra). I Sverige gäller att alla idrottsutövare som använder dopingklassade substanser/metoder och är på nationell/hög tävlingsnivå alltid ska söka en individuell medicinsk dispens så snart behandling avpåbörjas/planeras. Detta gäller oavsett substans/preparat. Definitionen av nationell/hög tävlingsnivå kan ändras i samråd med respektive SF. Ifall definitionen skiljer sig mellan SF och Antidoping Sverige, så är det definitionen som finns publicerad här på Antidoping Sveriges hemsida som gäller.  

Övriga idrottsutövare som inte omfattas av definitionen av nationell/hög tävlingsnivå, har möjlighet att söka medicinsk dispensen retroaktivt, alltså i efterhand. I dessa fall kommer vi/Antidoping Sverigeefter ett positivt dopingtest, kontakta utövaren och be denne inkomma med en ansökan om medicinsk dispens inom en viss tidsfrist. En retroaktiv ansökan om medicinsk dispens ska vara en fullständig ansökan. Det räcker alltså inte att visa upp ett läkarintyg. 

Genom att svara på ett antal frågor via länken nedan får du snabbt svar ifall du ska söka medicinsk dispensen i förväg eller retroaktivt. Ifall svaret blir att den medicinska dispensen ska sökas förväg, får du därefter tillgång till ansökningsblanketten. Klicka på länken nedan för att ta reda på vad som gäller för just dig.


3. Skicka komplett ansökan om medicinsk dispens i tid
 

En komplett ansökan består av en fullständigt ifylld dispensblankett, som fylls i av både idrottsutövare och läkare. Dessutom ska medicinskt underlag bifogas som stödjer diagnos och medicinering genom: 
 
1. Medicinsk historia 
2. Undersökningsfynd 
3. Eventuella laboratorieprover med relevans för diagnosen 

Beroende på omfattning, kan ett utdrag ur läkarjournalen vara tillräckligt. WADA har tagit fram medicinsk information om olika diagnoser (bla astma, ADHD och diabetes), som är tänkt som ett stöd för Dispenskommittén att luta sig emot när de ska fatta beslut om en dispensansökan. Dessa kan vara bra för läkaren att titta på, så att hen vet vad för dokumentation som behövs för att styrka diagnos och medicinering.  

En nationell individuell ansökan om medicinsk dispens ska skickas till Dispenskommittén så snart behovet uppstår. För substanser som endast är förbjudna under tävling, gäller att den medicinska dispensen söks senast 30 dagar innan tävlingen. Vid akut behandling eller annan exceptionell situation, söks den medicinska dispensen så snart som möjligtAnsökningen behöver inte vara i original. Ej kompletta ansökningar skickas tillbaka till idrottsutövaren för komplettering. Idrottsutövaren ska inte ta för givet att den medicinska dispensen kommer att godkännas. Den medicinska dispensen är inte giltig förrän beslut har tagits av Dispenskommittén. Idrottaren bör spara en kopia på dispensansökan.  
 

4. Handläggning 

När Dispenskommittén har mottagit en komplett ansökan om medicinsk dispens, har de 21 dagar på sig att fatta ett beslut. Dispenskommittén behandlar avidentifierade ansökningar och alla medicinska uppgifter behandlas konfidentiellt inom berörda antidopingorganisationer.  

Flödesschema för ansökningsprocess vid nationell medicinsk dispens. 

5. Beslut 

Beslutet skickas direkt till dig som idrottsutövaren via post till uppgiven adress.  

I beslutet framgår vilken mängd av den specifika substansen och i vilken idrott den getts medicinsk dispens för. Skulle mängden, substansen eller idrotten ändras, ska du söka en ny medicinsk dispens. Dispensansökan och en kopia på beslutet sparas hos oss på Antidoping Sverige så länge den medicinska dispensen är giltigIdrottsutövaren behöver alltså inte ha med sig dispensbeslut eller läkarintyg vid träning eller tävling.   

6. Överklagan 

Som idrottsutövare har du möjlighet att överklaga vårt beslut till Dopingnämnden. Detta måste göras inom 21 dagar efter beslutsdatum. 

Vad gäller vid internationell tävling? 

Om du som idrottsutövare tävlar internationelltkan du behöva söka medicinsk dispens direkt till det Internationella Specialidrottsförbundet (ISF) istället, och då med deras särskilda blanketter. Varje ISF ska enligt reglerna publicera en definition på deras hemsida, avseende vilka idrottsutövare som omfattas av deras dispensregler och som därmed ska söka medicinsk dispensen direkt till dem. Generellt gäller det idrottsutövare som är utsedda att vistelserapportera av ISF eller som deltar på tävlingar sanktionerade av ISF. Tillhör du inte den definierade kategorin idrottare, gäller din nationella medicinska dispens på internationella tävlingar, utöver de som definieras hos ISF.  

I de fall du redan har en giltig nationell medicinsk dispens, kan det vara så att ISF kan erkänna den befintliga dispensen. Då kan det räcka med kopior av beslutet och en sammanfattning på engelska. Ta reda på vad som gäller i god tid innan tävlingen. ISF:s hemsida når du normalt via ditt svenska specialidrottsförbund (SF)Om det råder tveksamheter till vilken instans den medicinska dispensen ska sökas, kontakta oss/Antidoping Sverige 


Konsekvenser vid brott mot dispensreglerna
 

Idrottsutövare som omfattas av reglerna att ansöka om medicinsk dispens i förväg, kommer att kunna bestraffas enligt Idrottens Antidopingreglemente ifall en medicinsk dispens inte beviljats vid tiden för kontrolltillfället. En ansökan kan undantagsvis sökas retroaktivt när det handlar om en akutbehandling, eller när det av andra exceptionella omständigheter gjort att det inte funnits tillräckligt med tid att ansöka, eller för Dispenskommittén att ta beslut i förväg.  

En idrottsutövare som omfattas av reglerna att kunna ansöka om medicinsk dispens retroaktivt måste, liksom övriga idrottare, ha medicinska grunder till sin medicinering och hålla sig till läkarens ordination, utan att riskera påföljder.  


Information om särskild 
diagnos eller behandling

Viss typ av behandling får vi särskilt många frågor om. På denna sida tydliggör vi vad som gäller för astma och kortisonbehandling.

Frågor om medicinsk dispens

Har du frågor om medicinsk dispens är du välkommen att kontakta oss på This is a mailto link.