Hem / Nyhetsarkiv / ”Tillsynen av kosttillskott måste skärpas”

”Tillsynen av kosttillskott måste skärpas”

Idag finns stora och allvarliga brister på kosttillskottsmarknaden. Svagheter som utnyttjas av oseriösa delar av kosttillskottsbranschen och som måste åtgärdas, menar Riksidrottsförbundet i en debattartikel.
Under de senaste två åren har bruket av kosttillskott, inklusive sport- och bantningsprodukter, medfört ett tiotal dopingfall inom svensk idrott. Detta är emellertid inte i första hand ett idrottsproblem. Det är en fråga om folkhälsa. Att dopingklassade substanser förekommer utgör nämligen bara ett exempel på olika typer av läkemedelsliknande och potentiellt hälsovådliga ämnen som kan ingå i kosttillskott. En situation som varken företagen bakom produkterna eller berörda myndigheter idag tar sitt fulla ansvar för.

Att situationen är oacceptabel framgår även om man studerar myndigheternas egna undersökningar. Under hösten 2010 presenterade Malmö stad rapporten ”Livsmedelskontroll av kosttillskott i hälsokostbutiker mm”. 

Resultatet var nedslående: 21 av de 85 granskade tillskotten var att betrakta som läkemedel och borde aldrig marknadsförts och sålts som kosttillskott. Av resterande preparat var 78 procent på olika sätt felmärkta. I mars 2011 publicerade Livsmedelsverket en studie av kosttillskott som säljs på svenska internetsidor. 41 av 43 produkter uppfyllde inte Livsmedelsverkets krav på märkning. 30 innehöll växter eller växtextrakt som kan vara olämpliga i livsmedel och flera var märkta med otillåtna hälsopåståenden. En analys visade att det förekom substanser med kända biverkningar i 28 produkter och att 8 produkter skulle kunna klassificeras som läkemedel.

Rapporterna påvisar tydligt de brister som finns på kosttillskottsmarknaden idag. Indirekt pekar de också på uppenbara svagheter i regleringen av marknaden liksom i samspelet mellan berörda myndigheter. Svagheter som utnyttjas av oseriösa delar av kostillskottsbranschen och som snarast bör åtgärdas.

Kosttillskott är per definition livsmedel. För alla livsmedel gäller enligt lag en hög skyddsnivå för hälsan. Det kommunala hälsoskyddet ansvarar med stöd av Livsmedelsverket för att kontrollera alla livsmedel, inklusive kosttillskott. Med läkemedel avses enligt läkemedelslagen substanser som tillhandahålls med uppgift om att de har egenskaper för att behandla eller förebygga sjukdom eller som kan användas i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner. Med andra ord är det inte enbart substansen som avgör vad som är ett läkemedel, utan substansen i kombination med syftet. Läkemedelslagen utgör därför normalt inget hinder mot spridning av läkemedelssubstanser i annat syfte, vilket i sig är anmärkningsvärt.

I tillämpningen av livsmedelslagen utgår man dessutom ifrån att producenterna ska ta ett stort eget ansvar. Häri ligger en annan del av problemet. Det är företagens egen vilja och kompetens att följa gällande lagstiftning som styr innehållet i produkterna, snarare än myndigheternas och lagstiftarens intentioner.

Risken att saluförda illegala kosttillskott avslöjas i efterhand är liten och straffet försumbart. I den mångfald av livsmedelskontroller som kommunernas hälsoskydd förväntas svara för är utrymmet för kontroller av kosttillskott av förklarliga skäl begränsat. Skulle de ändå upptäcka något illegalt väntar en omfattande process innan preparatet helt försvinner från den svenska marknaden. 

Enligt dagens praxis tas nämligen beslut om saluförbud mot livsmedel av varje kommun för sig och inte av Livsmedelsverket centralt. Det kan betyda att alla Sveriges kommuner måsta fatta samma beslut innan en produkt helt kan stoppas. En orimlig byråkrati som innebär att illegala produkter under tiden kan säljas slut på annat håll.

Vårt samlade intryck är att stora delar av kosttillskottsbranschen antingen är oseriösa eller inkompetenta att följa gällande lagar. Med hänsyn till att problemet är väl känt sedan länge får det anses klarlagt att branschen inte själv förmår att ta sitt ansvar. Därmed är det hög tid för myndigheterna att ta ett utökat ansvar för att skydda konsumenternas intresse, deras hälsa och välbefinnande.

Mot den bakgrunden föreslår Riksidrottsförbundet:

  • Att Sverige, liksom många andra EU-länder, ställer krav på tillverkare och distributörer att anmäla sina produkter till Livsmedelsverket innan de når marknaden. Det skulle med enkla medel ge berörda myndigheter nödvändig överblick över förekomsten av potentiellt hälsovådliga substanser i kosttillskott, så att relevanta åtgärder kan sättas in.
  • Att inte bara kommunerna utan även Livsmedelsverket centralt ska kunna ta beslut om saluförbud mot hälsovådliga kosttillskott, när det rör sig om produkter som är nationellt tillgängliga.
  • Att Läkemedelsverket mer konsekvent utnyttjar läkemedelslagens möjlighet att läkemedelsklassificera fler läkemedelsnära substanser, som ofta förekommer i kosttillskott. En möjlighet som hittills använts mycket sparsamt.
  • Att Folkhälsoinstitutet, som svarar för tillsynen av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, även beaktar förekomsten av hälsovådliga substanser i kosttillskott.
  • Att Konsumentverket är mer aktivt i arbetet mot återkommande och uppenbara fall av vilseledande marknadsföring med anknytning till kosttillskott.

Förslaget till åtgärder ligger i linje med både Europarådets och UNESCO:s internationella konventioner mot doping som Sverige förbundit sig att följa.